top of page

Handledning av Kerstin Brezina

Image by Rohan Makhecha

Väx i din professionella roll

Låt en handledare vara din reflekterande partner i din yrkesroll.


Med en handledare har du en partner i ditt professionella växande. I många yrken är handledning en självklarhet eller ett krav.

Handledning förknippas traditionellt med hjälpande yrken och vårdyrken, men är idag en självklarhet för allt fler chefer, ledare, lärare,

coacher och konsulter.

Handledning är ett forum där man reflekterar över det arbetssätt man tillämpar gentemot kunden/brukaren/klienten/medarbetaren/den anställde/eleven och hur kontakten med dessa kan utvecklas. Deltagaren får delge sina upplevelser i mötena med sin klient/anställde/elev/kund etc och arbetsmetoderna lyfts fram. Tankar och känslor får komma till uttryck vilket blir läkande och hjälpsamt i det vidare arbetet. Beroende på om man kommer i enskild handledning eller med en arbetsgrupp så är syftet att bli inspirerad och få nya kunskaper.

Antingen av varandra och/eller av handledaren.

Ämnen som här kan komma upp är klientärenden eller teman så som; gränssättning, integritet, etik/tystnadsplikt, arbetsmoral, medberoende eller dilemman som innefattar många olika ingredienser. Handledarens roll blir att sortera i begreppen, reda ut de nya möjligheterna till utveckling, inspirera och även utbilda i kommunikation där psykosyntesens grundmodeller kan tillämpas.

Kerstin är också utbildad inom MI (motiverande samtal) och  Byron Katies The Work, vilket kan färga handledningen. Gestaltterapeutiska övningar kan ingå i handledningen då denna metod är vanligt förekommande inom psykosyntesterapi.

Så är även Mindmaps och Mindfulness.

Filosofin och djupare syfte med handledning bör vara att den yrkesverksamma ska må bra. När man arbetar som ´hjälpare´ är man sitt verktyg. Verktyget behöver vara så rent och helt som det kan bli samt få omvårdnad och service med jämna mellanrum - både mentalt och kroppsligt.

När vi mår bra och förblir starka i vår yrkesroll orkar vi ta hand om andra. Vi motiverar och inspirerar andra på ett enkelt sätt vilket gör oss glada. Man ska vara glad när man går till jobbet och man ska inte ta med sig jobbet hem.

Som yrkesverksam bör man kunna känna sig nöjd över sin insats då veckan är slut.

Kerstin har under hösten 2020 påbörjat en ettårig utbildning till handledare.

Är det dags för dig att prova handledning?  Passa på att boka Kerstin detta år då det är till ett reducerat pris. Se nedan.

#handledning #handledare

Image by Marten Bjork

Coaching eller handledning?


Coaching och handledning används ibland synonymt. Några distinktioner kan ändå göras.

Fokus på relationer. Handledning tar alltid i beaktande en tredje part – en klient, kund, medarbetare och er relation. 

Tydlig professionell inriktning. Handledning har alltid ett tydligt fokus på det professionella växandet. 

På stadig grund. En handledare utbildad vid Psykosyntesakademin har genomgått vår ettåriga Handledarutbildning och är därtill alltid  en diplomerad och erfaren Psykosyntesterapeut, med minst fyra års terapeututbildning i botten och mångårig erfarenhet av samtal. Det gör att det i handledningen finns utrymme att arbeta med det fulla djupet av eventuella personliga blockeringar kopplat till din professionella roll.

Med öppenhet även för själen. Handledning på psykosyntesgrund håller alltid en öppenhet för begrepp som längtan, mening och potential och hjälper dig att sätta ditt arbete i ett sammanhang av en större helhet.

Image by Joshua Hibbert

Handledning till reducerat pris


Kerstin ingår under 2020-2021 i en grupp handledare under utbildning på PsykosyntesAkademin i Stockholm som kan erbjuda handledning till reducerat pris. Ett rekommenderat pris från PsykosyntesAkademin är 400 kr + moms per timme för en enskild person men handledareleven är fri att sätta sitt eget pris.

läs mer på PsykosyntesAkademins Hemsida

bottom of page